EQ頻道     
                                                                                                                                                       EQ頻道 - 用心專業 為理發聲

EQ頻道


共享單車違泊問題嚴重,新界路邊、四處都是單車,導致阻街及衛生問題。青年民建聯與葛珮帆議員舉行記招,公佈全港各大單車違泊黑點,並要求政府規管,建議包括:
1. 立法設共享單車發牌制度
2. 加建更多單車泊位
3. 加強執法及聯合行動清理違泊單車