EQ頻道     
                                                                                                                                                       EQ頻道 - 用心專業 為理發聲

EQ頻道

我指出現時香港安老院舍數量不足,搵地建院舍困難,安老人手不足,有長者選擇到內地安老,但香港的福利及醫療措施未能跟上。我要求政府盡快落實福利跨境可攜性的安排,並協助香港的醫療機構在大灣區落戶,完善醫療配套,同時要善用科技照顧長者,發展智慧安老社區,讓長者無論在本地或內地都可以安享晚年。