EQ頻道     
                                                                                                                                                       EQ頻道 - 用心專業 為理發聲

EQ頻道

我認為反對派反對高鐵「一地兩檢」的理據不足,以會議討論時間不足、違憲違法、影響國家大局發展等一大堆無理的理由,提出中止辯論以爭取更多時間討論「一地兩檢」,真是荒謬絕倫!