EQ頻道     
                                                                                                                                                       EQ頻道 - 用心專業 為理發聲

EQ頻道

在涉事閉路電視片段中見到許智峯近身強搶女行政主任的電話,涉嫌伸手去身後搶、熊抱、拉扯及追逐,明顯是欺侮侵犯女性,本人對此感到非常憤怒。許智峯搶去該職員的手機後,逗留在男洗手間更長達十七分鐘,事後說曾下載資料,許必須交代資料去向。許智峯的行為無疑是立法會的恥辱,更涉嫌觸犯多種刑事罪行,不應繼續出任議員,應主動辭職。

 

反對派竟然說他罪不至DQ!是非不分,擺明包庇!