EQ頻道     
                                                                                                                                                       EQ頻道 - 用心專業 為理發聲

EQ頻道

我發言支持政府興建飛行服務隊啟德分部,分部的選址理想,對救助工作有好大幫助,行動亦能更迅速,但我擔心人手不足和機師流失的問題,促請局方增加人手和挽留人才,以配合未來啟德分部的工作。

 

#葛珮帆 #飛行服務隊 #啟德分部