EQ頻道     
                                                                                                                                                       EQ頻道 - 用心專業 為理發聲

EQ頻道

 

葛珮帆與蔣麗芸議員昨天陪同多位未能直接受惠的基層市民,反映他們對財政預算案的意見,

並強烈要求政府盡快推出「補充措施」,關顧被忽略的辛勤打工仔女,與全民共享經濟成果。