EQ頻道     
                                                                                                                                                       EQ頻道 - 用心專業 為理發聲

EQ頻道

我發言建議數碼港為金融科技公司提供Test Lab-技術測試的場景,並建立大數據中心Big Data Center,

供業界分享非商業秘密的數據,並和金管局合作協助科技公司參與「沙盒」,進一步推動金融科技的發展。

我亦促請局方簡化申請資助聘請技術人員的流程及加快審批時間,協助業界聘請人才。