EQ頻道     
                                                                                                                                                       EQ頻道 - 用心專業 為理發聲

EQ頻道

今日內會討論修改議事規則,反對派又發難搗亂,又提終止動議,又搶咪!
4:30左右有衝突,導致一位保安受傷送院!
離哂大譜!