EQ頻道     
                                                                                                                                                       EQ頻道 - 用心專業 為理發聲

EQ頻道

我一直全力推動保護非洲大象,現時象牙貿易有不能修補的漏洞,因為地域、檢測技術等問題,

無法為每一件象牙製品進行碳測年(carbon dating),因此難以知道是公約前或是公約後的象牙製品。

 

香港政府以往在規管方面一直有不足之處,但非法獵殺大象問題已到達臨界點,非洲大象的數目只剩下40多萬,

每年仍有3至4萬被非法獵殺,沒有時間再拖下去。我促請議員盡快通過立法禁止象牙買賣 。