EQ頻道     
                                                                                                                                                       EQ頻道 - 用心專業 為理發聲

EQ頻道

昨天三八婦女節,我和民建聯婦女事務委員會與食物及衛生局局長陳肇始齊齊落廚包餃子,整蛋糕。

我們更為婦女發聲,向局長爭取更多婦女權益。

包括:
- 免費接種子宮頸癌疫苗
- 增加侍產假及產假
- 支援母乳餵哺
- 免費乳癌普查
- 成立兒童事務委員會
- 落實T21無風險產檢
- 鼓勵生育政策
- 設立兒童醫療券
- 加強幼兒託管服務
- 保護婦女免受傷害措施