EQ頻道     
                                                                                                                                                       EQ頻道 - 用心專業 為理發聲

EQ頻道

【新田購物城】


下午黃定光議員帶我們參觀由他策劃,下個月開幕的落馬洲「新田購物城」。

 

「新田購物城」是非牟利的慈善項目,現正招租,租金收入將作慈善用途。這裡地方好大,有241間店舖,600個停車位,必然會成為香港新一個娛樂購物熱點,相信有助分流北區購物人流