EQ頻道     
                                                                                                                                                       EQ頻道 - 用心專業 為理發聲

EQ頻道

今早到錦英苑與蔡惠誠送掛曆給街坊。很多街坊叫我們加油,叫我在立法會多為市民發聲。
收到!感謝鼓勵,我們一定會繼續努力