EQ頻道     
                                                                                                                                                       EQ頻道 - 用心專業 為理發聲

EQ頻道

為街坊寫揮春
昨天在寶琳站,今早在馬鞍山錦英,為市民送上賀年揮春。
這兩天戶外好凍又下雨,但義工與街坊好熱情,大家注意保暖