EQ頻道     
                                                                                                                                                       EQ頻道 - 用心專業 為理發聲

EQ頻道

立法會今天就立法禁止象牙買賣的「2017年保護瀕危動植物物種(修訂)條例草案」進行辯論及表決

現時每年有超過3萬頭非洲大象被非法獵殺取牙,過去10年更有超過1000名護林員因爲保護瀕危野生動物被殺。


而香港因為法律的漏洞,早已是世界知名的黑市象牙貿易中心。


非洲大象在10年內就可能在野外消失,只有停止買賣,才能停止盜獵。保護大象,我們責無旁貸。


內地去年底已經全面禁止象牙買賣。


請大家支持立法通過禁止本地象牙買賣!